Przetwarzanie danych

W związku z wejściem w życie 25 maja br. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że wysłanie zapytanie do firmy Jadłodajnia Dietetyczna wiąże się z pozyskaniem przez Jadłodajnia Dietetyczna Pani/Pana danych osobowych, które znajdą się w naszej bazie. Zapewniamy, że dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. 
Jadłodajnia Dietetyczna może przetwarzać następujące dane osobowe, w szczególności: dane osobowe (imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres mailowy).

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Jadłodajnia Dietetyczna i tylko w niezbędnym zakresie. Dane osobowe nie są udostępniane innym stronom, firmom lub osobom trzecim.

Nasze dane kontaktowe to: Jadłodajnia Dietetyczna St. Musiał, A. Kaczmarek, Z. Kaczmarek, ul. Zielona 5/7, 90-414 Łódź, biuro@jadlodajnia-dietetyczna.pl.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy (jeśli zawarta została umowa dot. świadczenia usług), umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Pani/Pana o zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty usług. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.

Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Jadłodajnia Dietetyczna narusza przepisy Rozporządzenia.